c/ Hospital, nº 7 | 17464 | Cervià de Ter (Girona) +34 686 79 28 25cerviaantic@cerviaantic.cat

Senyalització del Monestir

Senyalització del Monestir

IMPLANTACIÓ DE DUES SENYALS CULTURALS TIPUS T&T EN LA CARRETERA GI-633 AL SEU PAS PEL TERME MUNICIPAL DE CERVIÀ DE TER

Introducció

L’Ajuntament de Cervià de Ter, a proposta de l’associació cultural “Amics de Cervià Antic”, ha començat a impulsar un conjunt d’actuacions per fomentar el coneixement dels principals elements patrimonials i culturals del municipi amb el convenciment que la promoció dels valors culturals locals és fonamental per a la dinamització socio-econòmica del poble.

En aquest sentit, es considera estratègic facilitar l’accés i el coneixement a d’un dels conjunts monumentals més rellevants i alhora més desconeguts de la comarca del Gironès.

El centre històric de Cervià concentra exemples molt notables d’arquitectura medieval d’época feudal, com és tot el nucli fortificat, amb bona part de la muralla i dels seus elements defensius, o com són les restes del Castell de Cervià, del segle X i que constitueixen alhora un espectacular mirador sobre tot el baix Ter.

Sens dubte però, el monument històric més important de Cervià de Ter és el Priorat o Monestir de Santa Maria de Cervià, del segle XI.

Fundat l’any 1053, i situat a llevant del centre històric, és un petit monestir benedictí que conserva gran part dels elements arquitectònics originals del segle XI, com l’església de planta basilical amb creuer, el claustre romànic primitiu, i part de les antigues dependències monacals.

Recentment, l’any 2000, varen ser descobertes en restaurar-se el temple, unes importants pintures romàniques del segle XII, que representen un cas excepcional i pràcticament únic d’aquest tipus de pintura en les comarques gironines.

El Priorat de Santa Maria, és un monument classificat des de l’any 1979 com a Bé Cultural d’Interés Nacional (Num. de registre 105 MH).

Per facilitar el coneixement d’aquest patrimoni, s’està redactant un projecte integral de senyalització cultural que englobarà la totalitat dels bens patrimonials del centre històric i que ha de permetre al visitant que hi accedeixi disposar d’una infomació acurada de tot el conjunt.En paral.lel, es pretén impulsar un plà de visites culturals al Priorat de Santa Maria, a fí de donar a conèixer en profunditat un dels pocs exemples de monestirs romànics del Gironès.

En el disseny d’aquest plà, s’ha tingut en compte el caràcter estratègic que per Cervià té la carretera comarcal GI-633, via bàsica en la xarxa de comunicacions que discorren pel terme.

Es tracta d’una carretera convencional (de nivell 2 segons criteris de classificació funcional a efectes de senyalització T&T) que comunica directament el municipi amb l’àrea metropolitana de Girona i amb la zona costanera empordanesa.

Aquesta carretera, en períodes festius o durant els caps de setmana, concentra un considerable nombre de vehicles que transiten en direcció est, cap a la Costa Brava i/o en direcció oest, cap a Girona o vers les principals vies de comunicació nord-sud (nacional A-II i l’autopista AP-7), les quals transcorren a poc menys de 5km del nucli de Cervià.

Aquest fet, fa que es consideri necessari poder disposar en aquesta via, prop dels accessos al municipi, d’una senyalització adequada que permeti impulsar l’afluència de visitants atrets pel patrimoni històric local.

Projecte

Un cop analitzat el territori i les diverses alternatives possibles, l’Ajuntament de Cervià i la comissió tècnica de suport dels Amics de Cervià Antic que impulsa la proposta, han considerat que el tipus de senyalització més adient per promocionar l’accés i el coneixement del Priorat de Santa Maria, és la colocació, a 1 kilòmetre dels dos accessos al nucli urbà, de dos plafons culturals homologats tipus T&T  especialment indicats per la senyalització viaria de monuments històrics.

Prèviament, l’Ajuntament ha subscrit els corresponents permisos amb els propietaris dels terrenys afectats, que de manera gratuïta han autoritzat l’ocupació dels dits terrenys per a aquesta finalitat.

Es preveu emplaçar aquestes dues senyals en els punts kilomètrics 1,775 (marge dret) i 4,611 (marge esquerre) de la carretera comarcal GI-633, a una distància suficient que permeti als conductors prendre amb prudència la decisió de visitar o no el bé cultural assenyalat. Es considera que aquesta distància no hauria de ser menor de 1000 metres.

L’empresa de senyalització GIROD, S.L. especialitzada en aquest tipus de senyals, ha facilitat a la corporació, una primera maqueta del tipus de plafó que es pretén instal.lar. Les dimensions seràn 1700x2000mm.

Emplaçament de les senyals

El principal criteri que s’ha tingut en compte alhora d’escollir l’emplaçament dels 2 plafons, és sens dubte, el de no interferir ni posar en perill -en cap cas- la seguretat del trànsit rodat que discorre per la via GI-633. En aquest sentit, s’ha donat prioritat a 2 trams rectilinis i completament plans, sense canvis de rasants, ni elements de distracció, i on la visibilitat tan diúrna com nocturna és òptima.

A partir d’aquí, s’ha buscat un emplaçament que garanteixi la correcta visibilitat dels cartells i l’objectiu final d’aquests, que és el d’incentivar l’accés, el coneixement i les visites culturals al monument assenyalat, i de retruc, al conjunt monumental de Cervià.

Es considera necessari, a efectes de visibilitat, poder implantar els 2 plafons en la zona de domini públic de la carretera GI-633.

A continuació, s’exposa gràficament el canvi que suposarà la instal.lació dels dos plafons en els dos emplaçament assenyalats:

Plafó-Senyal

Menu